โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ได้รับคัดเลือกจาก สช.และ สสวท.
เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น